Justin Thomas has 4 top ten finishes a 70.5 scoring average and has won $3,566,403 this season.

justin thomas pga stats
Interpreted as:
Justin Thomas pga stats this season

Explore