Richard S Johnson has the worst scoring average this season, with 74.5 strokes per round.

highest scoring average
Interpreted as:
highest scoring average this season

Explore