Ryan Palmer has an average score of 71.1 strokes per round this season.

lebron scoring average on birthday
Interpreted as:
lebron scoring average on birthday this season

Explore